ROZWAŻANIA CZĘŚCI RADOSNEJ, BOLESNEJ I CHWALEBNEJ
RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO NA GÓRZE OBJAWIEŃ
 
Od domów prowadzących od ulicy Królowej Pokoju do miejsca pierwszego Objawienia Matki Bożej 24 czerwca 1981r., prowadzi stroma, kamienista ścieżka. Kierunek wejścia wyznaczają płaskorzeźby z brązu z tajemnicami radosnymi i bolesnymi umieszczonymi tu w 1989r. Płaskorzeźby z tajemnicami chwalebnymi wzniesiono w 2002r. Rzeźby wykonane zostały przez Carmela Puzzola.
 
Na drodze do miejsca Objawień ustawiono po prawej stronie drewniany krzyż, który oznacza miejsce, gdzie Matka Boża, trzeciego dnia Objawień 26 czerwca 1981r., po raz pierwszy wezwała do pokoju "Pokój, pokój i tylko pokój. Pokój musi zaistnieć pomiędzy Bogiem i człowiekiem oraz pomiędzy ludźmi".
 
W miejscu pierwszego Objawienia w 2001r. postawiono figurę Królowej Pokoju, wykonaną zgodnie z wzorcem, który znajduje się przed kościołem parafialnym. Rzeźbę wykonał Dino Felicio. W pobliżu figury postawiono drewniany krzyż z Ukrzyżowanym Chrystusem. Figura Maryi stała się symbolem sanktuarium. U podnóża góry Objawień znajdują się dwa niebieskie krzyże. Pierwszy z nich, przy którym Mirjana otrzymuje comiesięczne Orędzia od Maryi, umieszczono w 1985r. W tym miejscu od 4 lipca 1982r. regularnie spotyka się grupa modlitewna widzącego Ivana. Z uwagi na liczne grupy pielgrzymów wzniesiono drugi niebieski krzyż, który również wyznacza miejsce spotkań modlitewnych grupy Ivana. Poniżej krzyży znajduje się kaplica Wspólnoty Miłosierdzia, zaadoptowana przez jej członków w 2014r. z niewielkim dziedzińcem i przy ulicy Królowej Pokoju - Wspólnota Błogosławieństw.
 
Nawiedzenie Św. Elżbiety
"Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona" (Łk 1,41-42).
 
Narodzenie Pana Jezusa
"Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie" (Łk 2,7).
 
Ofiarowanie Pana Jezusa
"Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim" (Łk 2,22-23).
 
Odnalezienie Pana Jezusa
"Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Potem poszedł z Nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany" (Łk 2,46-51).
 
Część Bolesna
Modlitwa w Ogrójcu
"Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku" (Łk 22,44-45).
 
Biczowanie
"Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować" (J 19,1).
 
Cierniem ukoronowanie

 

"Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: Witaj, królu żydowski! Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie" (Mt 27,29-30).
 
Dźwiganie krzyża
"A on sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota" (J 19,17).
 
Ukrzyżowanie i śmierć
"Gdy przyszli na miejsce, zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha" (Łk 23,33-46).
 
Część Chwalebna
Zmartwychwstanie
"Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei" (Mt 28,6-7).
 
Wniebowstąpienie
"Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły" (Mk 16,19-20).
 
Zesłanie Ducha Świętego
"Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym" (Dz 2,2-4).
 
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
"Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu" (Ap 12,1).
 
Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny
"Tyś wywyższeniem Jeruzalem, Tyś Chlubą wielką Izraela, Tyś wielką dumą naszego narodu. Tyś wszystko to ręką swoją uczyniła, dobrze zasłużyłaś się Izraelowi i spodobało się to Bogu. Niech cię Pan Wszechmogący błogosławi na wieczne czasy" (Jdt 15,9-10).