Zapisy na wyjazdy odbywają się poprzez stronę internetową BiuroPielgrzyma.pl. Organizatorem wyjazdów jest Calico Griffin LTD, zwane dalej "Biurem" lub "Organizatorem". Szczegółowe informacje znajdą Państwo w dziale Kontakt. Zachęcamy do wspólnego pielgrzymowania!
 
***
 
1.1. Przed zgłoszeniem udziału w wyjeździe, Uczestnik powinien zapoznać się z regulaminem oraz programem dostępnym na www.biuropielgrzyma.pl
 
1.2. Wpłata kwoty złotówkowej jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 
1.3. Aby zgłosić swój udział w wyjeździe, Uczestnik winien wypełnić formularz zgłoszenia. Po podaniu Organizatorowi swoich danych i opłaceniu kwoty złotówkowej, Uczestnik zostaje wpisany na listę wyjazdu. Pierwsze cztery miejsca (pierwszy rząd foteli za kierowcami) zarezerowane są dla Organizatora i osoby duchownej.
 
1.3 a. Uczestnik winien w terminie zgodnym z harmonogramem wpłat, dostępnym w programie danego wyjazdu, wpłacić kwotę złotówkową na konto Biura podane w dziale Kontakt. Po zaksięgowaniu wpłaty przez Biuro, zostaje wystawiona faktura za usługę. Faktura jest wysyłana na skrzynkę mailową podaną przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym. Biuro wystawia faktury w każdy poniedziałek, do godzin wieczornych włącznie.
 
1.3 b. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, informacje kontaktowe (imię, nazwisko, telefon i adres e-mail) podane przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, są wykorzystywane przez Biuro tylko w celu kontaktu z Uczestnikiem, w sprawach dotyczących wyjazdu, na który zapisał się Uczestnik oraz celem wystawienia faktury za opłaconą usługę. 
 
Imię, nazwisko i numer PESEL jest udostępniany firmie ubezpieczeniowej, celem dokonania ubezpieczenia Uczestnika, biorącego udział w wyjeździe. Dane Uczestnika przechowywane są przez Biuro wyłącznie do momentu zakończenia wykonywania usługi.
 
1.4. Kwota euro płatna jest w dniu wyjazdu przez Uczestnika, bezpośrednio u Organizatora w autokarze, jeżeli taki zapis istnieje w programie wyjazdu. W przypadku braku takiej adnotacji, wpłata pobierana jest jedynie w polskich złotych, na konto Biura, przed wyjazdem, zgodnie z harmonogramem wpłat na dany wyjazd. 
 
1.5. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zadbania o bezpieczeństwo swoich dokumentów (paszport lub dowód osobisty). W razie kradzieży lub zagubienia dokumentu, Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie formalności i koszty związane z wyrobieniem duplikatu dokumentu, np. indywidualnie organizując transport do konsulatu, pokrycie kosztów zrobienia fotografii i wyrobienia nowego dokumentu.
 
1.6. Miejsca zbiórki podane w programach wyjazdów są jednakowe z miejscami zakończenia pielgrzymek.
 
1.7. W przypadku organizowania wyjazdu we współpracy z konkretną parafią, autokar podstawiany jest przez Organizatora wyłącznie na placu (parkingu) w okolicach kościoła. W takim wypadku wyjazd poprzedzony jest Mszą Świętą o godz. 6:00. Pakowanie bagaży i zajmowanie miejsc w autokarze, odbywa się po zakończeniu Mszy Świętej. W czasie trwania Mszy Świętej autokar pozostaje zamknięty.
 
***
 
2.1. Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny pielgrzymki z niezależnych od siebie okoliczności, np. w przypadku wzrostu kosztów transportu i opłat należnych, wzrostu kursu walut. Organizator informuje Uczestnika o tym fakcie telefonicznie.
 
2.2. Wzrost o więcej niż 10% upoważnia Uczestnika do rezygnacji z wyjazdu, pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Organizatora telefonicznie lub drogą mailową, nie później niż 3 dni od dnia otrzymania informacji o dopłacie. W tym przypadku Uczestnik otrzymuje całkowity zwrot wpłat.
 
2.3. Biuro zastrzega sobie prawo do:
2.4. W wypadku odwołania wyjazdu z powodów wymienionych w punkcie 2.3. Uczestnik otrzymuje całkowity zwrot dokonanych wpłat.
 
***
 
3.1. Uczestnik może z własnej inicjatywy zrezygnować z udziału w wyjeździe.
 
3.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika, z wyjazdu trwającego więcej niż jeden dzień i uwzględniającego minimum jeden nocleg, Biuro dokonuje potrąceń, bez względu na przyczyny rezygnacji:
•    opłata manipulacyjna, bez względu na termin rezygnacji – 50 zł;
•    w terminie krótszym niż 28 dni –  50% ceny złotówkowej wyjazdu, bez odsetek,
•    w terminie krótszym niż 21 dni – 100% ceny złotówkowej wyjazdu, bez odsetek.
Uczestnik rezygnujący z wyjazdu może w tym czasie odzyskać całą wpłaconą kwotę złotówkową, jeżeli na swoje miejsce zapewni innego Uczestnika.
 
3.3. Biuro dokonuje zwrotu wpłaty, zgodnie z pkt. 3.2., wyłącznie na konto bankowe, z którego uprzednio została dokonana wpłata.

3.4. W przypadku gdy z winy Uczestnika, Uczestnikowi odmówiono wjazdu na teren innego kraju i w związku z tym nie może on kontynuować wyjazdu Biuro nie zwraca Uczestnikowi kwoty wpłaconej za wyjazd. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku braku ważnego dokumentu lub dokumentu w złym stanie technicznym (dowód osobisty lub paszport).
 
***
 
4.1. Uczestnik zobowiązany jest przed wyjazdem sprawdzić ważność i stan techniczny dokumentu, którym będzie posługiwał się za granicą.
 
4.2. Organizator wyłączony jest z odpowiedzialności weryfikacji stanu technicznego i ważności dokumentu, którym Uczestnik posługuje się w czasie wyjazdu.
 
4.3. Wymagane jest aby dokument tożsamości, którym Uczestnik posługuje się na granicy, pozostawał ważny przez minimum 3 miesiące od daty powrotu.
 
4.4. Uczestnik z innym niż polskie obywatelstwem, powinien sam upewnić się, że nie obowiązują Go żadne ograniczenia wizowe, w czasie przekraczania granicy (zgodnie z programem wyjazdu). Organizator nie bierze odpowiedzialności za brak stosownych dokumentów Uczestników w tym zakresie.
 
4.5. W przypadku gdy Uczestnik bez dokumentu lub z nieważnym lub z uszkodzonym dokumentem (dowód osobisty/paszport) nie może przekroczyć granicy, na polecenie celnika, zobowiązany jest opuścić autokar i we własnym zakresie zapewnić sobie pobyt w kraju zatrzymania lub samemu zorganizować indywidualny powrót do kraju zamieszkania. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym finansowej, wobec Uczestnika w związku z powyższą sytuacją.
 
4.6. Wymagane jest, aby Uczestnik poniżej 18. r.ż. podróżował pod opieką osoby pełnoletniej. W przypadku wyjazdów zagranicznych, gdy opiekunem niepełnoletniego Uczestnika nie jest rodzic lub opiekun prawny, wymagany jest dokument potwierdzony przez notariusza stwierdzający, komu rodzice powierzają opiekę nad osobą niepełnoletnią na czas wyjazdu. Brak wyżej wymienionego dokumentu spowoduje zatrzymaniem niepełnoletniego Uczestnika na granicy i wymusi na jego rodzicach lub opiekunach prawnych zapewnienie mu bezpiecznego powrotu do kraju. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym finansowej, wobec Uczestnika w związku z powyższą sytuacją.
 
4.7. W celu sprawnego przebiegu wyjazdu Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania punktualności. Czas odjazdu z danego miejsca, podany przez Organizatora, według wskazań zegara w autokarze, jest czasem odjazdu autokaru, a nie czasem zbiórki Uczestników na parkingu. Organizator każdorazowo przed odjazdem nie przelicza osób znajdujących się w autokarze. 
 
4.8. Uczestnik winien stosować się do przestrzegania wyznaczonej godziny wyjścia z pensjonatu/hotelu. Niestawienie się Uczestnika o określonej godzinie będzie odebrane jako niechęć uczestnictwa w danym wyjściu lub wycieczce. Powyższe nie dotyczy wyjazdów obowiązkowych, zgodnie z programem. 
 
4.9. Miejsce i czas zbiórki ustala wyłącznie Organizator. W przypadku niestosowania się do zaleceń miejsca zbiórki i godziny odjazdu, Uczestnik dobrowolnie decyduje się na indywidualny powrót na miejsce noclegu, przy czym organizator nie pokrywa kosztów związanych z transportem.
 
4.10. Wyjazdy turystyczne realizowane są bez przewodnika (chyba, że z programu wynika inaczej).
 
4.11. W czasie realizacji programu Uczestnik zobowiązany jest do udziału w wyjazdach turystycznych obowiązkowych dla całej grupy (zgodnie z programem wyjazdu), np. kiedy wycieczka wymaga przekroczenia granicy kraju, w którym realizowany jest wyjazd. Nieuczestnictwo osób w wyjazdach obowiązkowych skutkuje odwołaniem wyjazdu dla grupy.
 
4.12. W przypadku gdy Uczestnik decyduje się na kąpiel w morzu, jeziorze lub w miejscowych basenach, powinien pamiętać, że gdy są to kąpieliska niestrzeżone, Uczestnik winien zachować ostrożność i unikać zbędnego ryzyka, np. skoki do wody. Kąpiel w tych miejscach wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 
4.13. Na czas wyjścia z hotelu/pensjonatu, Uczestnik winien zaopatrzyć się w wodę i niezbędne leki jeśli takowe zażywa.
 
***
 
5.1. Organizator jest odpowiedzialny za przebieg wyjazdu zgodnie z ramowym programem oraz ustaloną jakością i standardem świadczeń.
 
5.2. W czasie trwania wyjazdu Uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych z realizacją programu (chyba, że z programu wynika inaczej).
 
5.3. Organizator dołoży wszelkich starań, by program wyjazdu realizowany był w sposób staranny z dbałością o każdego z Uczestników.
 
5.4. Organizator nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie realizacji wyjazdu z przyczyn od niego niezależnych, np. warunków atmosferycznych, decyzji państwowych, działania sił wyższych lub leżących po stronie Uczestnika.
 
***
 
6.1. Podczas wyjazdów zagranicznych Uczestnik objęty jest ubezpieczeniem podróżnym, zawartym na kwotę: Koszty Leczenia 200 000zł i Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków 10 000zł. Koszty Leczenia rozszerzone są również o ubezpieczenie od zaostrzenia objawów chorób przewlekłych. Nie ma możliwości indywidualnego zrezygnowania z części ubezpieczenia. 
 
6.2. Uczestnik legitymujący się na granicy dokumentem, w którym nie ma wpisanego miejsca zamieszkania w Polsce, także w przypadku posiadania polskiego paszportu, jest zobowiązany ubezpieczyć się od kosztów leczenia i nieszczęśliwych wypadków na czas trwania wyjazdu, w kraju zamieszkania, a dokument ubezpieczenia zabrać ze sobą na wyjazd. W razie braku ubezpieczenia Uczestnik sam pokrywa koszty leczenia oraz ewentualnego transportu do Polski. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej w tym zakresie.
 
6.3. Gwarantowane ubezpieczenie nie obejmuje utraty pieniędzy, biżuterii, bagażu, kosztów związanych z utratą dokumentów w czasie realizacji wyjazdu i rzeczy zakupionych za granicą.
 
***
 
7.1. Niniejszy regulamin w formie papierowej dostępny jest u Organizatora w czasie realizacji wyjazdu. Wszelkie roszczenia będą rozstrzygane w oparciu o wyżej wymieniony regulamin biura.